Afval is emotie, feiten en financiën.

In de afgelopen jaren heeft de afvalberg regelmatig de agenda gedomineerd. De raadsleden worden hier mee geconfronteerd, niet altijd wetende wat de ‘verborgen’ agenda is. Zo is door kritische vragen van EnschedeAnders.nl duidelijkheid gegeven over de “sponsoring” van de gemeente Enschede aan Twente Milieu.

Ook heeft afval een duidelijke verbintenis met de Agenda van Twente, betaald uit dividend van de afvalverwerker Twence.

Maar waar gaat de Raad053 over en wat is aan het college? In het verleden heb ik geconstateerd dat het college 2010-2014 1 miljoen euro uit de reservepot van de afvalstoffenheffing wilde halen. Middels een breed gesteund amendement heb ik dat kunnen voorkomen.

Mijn advies zou zijn, raadsleden laat je goed informeren!

Tussenstand afvalbeleid (2014)

Als sinds de gesprekken plaatsvinden om de inwoners van Enschede bewust te maken van afvalscheiding, speelt op de achtergrond de ‘verborgen’ agenda m.b.t. onrendabele gemeentegrond. Een kavel is gelegen aan de Ossenboer. Hier kan men nog steeds geen bedrijf vinden die dit stuk zou willen kopen.

Ossenboer
“Tussenstand afvalbeleid (2014)” verder lezen

Afspraak = afspraak

“Geen lastenverzwaring
We laten de lasten voor de inwoners van Enschede niet
verder stijgen dan een reguliere inflatiecorrectie en we
handhaven een kwijtscheldingsbeleid. Dit geldt zowel
voor de OZB als de riool- en afvalstoffenheffing
Lastenverzwaringen die het gevolg zijn van uitwerkingen
van het principe “de vervuiler betaalt” en het vigerende
gemeentelijk rioleringsplan vallen hierbuiten.”

de STIP aan de horizon, afvalloos Twente 2030

Bij de vorming van de het college bestaand uit (D66, BurgerBelangen, CDA, VVD en CU) heeft men afgesproken dat er in 2030 een afvalloos Twente zou zijn. afvalloos Twente 2030

Hiervoor zijn wel enkele zaken noodzakelijk.
1. de raadsleden dienen zich goed te laten informeren;
2. de afspraken uit het verleden (2013) dienen te worden nagekomen;
– 60% afvalscheiding in 2020
– service optimaliseren tegen gelijkblijvende kosten
– minder afval in de openbare ruimte
3. evalueren afspraken.

art. 38 vragen en antwoorden

ladder-van-lansinkVraag 1:
Wij hebben begrepen dat er een meeropbrengst is gerealiseerd m.b.t. de
inzameling van papier. Zo ja, hoe groot is de meeropbrengst in
percentage en in financiële zin?
Antwoord:
In het eerste halfjaar van 2013 is 3.893,9 ton oud papier ingezameld in
Enschede. In het eerste halfjaar van 2012 was dit 2.960,7 ton. Dit is
een stijging van 32%. De netto opbrengst van oud papier voor de
Gemeente over geheel 2012 bedraagt circa 174.000 euro. Hiervan gaat een
bedrag à 170.000 naar de inzamelende verenigingen en scholen.
Aangezien de opbrengsten van oud papier achteraf worden uitbetaald,
is over de eerste helft van 2013 nog geen financiële balans op te maken.

Vraag 2:
Welke consequenties heeft dit voor de verenigingen? Hebben wij als Raad
hier zeggenschap over?
Antwoord:
In het Raadsbesluit d.d. 15 november 2011 bij vaststelling van de
afvalbeleidsvisie is aangegeven dat als uitgangspunt bij de implementatie
van de minicontainer voor oud papier geldt dat de vergoeding voor de
verenigingen en scholen gelijk blijft. Twente Milieu is bezig met een
evaluatie van de invoering van de minicontainer voor oud papier.
Onderdeel van deze maatregel is een compensatieregeling voor
verenigingen die door herindeling van de routes minder papier hebben
ingezameld en daarmee een lagere vergoeding ontvangen dan in eerdere
jaren. Routes zullen worden aangepast en verenigingen die op de
wachtlijst staan, zullen daar waar mogelijk worden ingezet.
Dit leidt tot een herverdeling van de opbrengst onder de verenigingen.
Eventuele meeropbrengsten komen ten goede van de afvalstoffenheffing.

Vraag 3:
Ook is er extra inzet gezet op illegale bijplaatsingen, door handhaving, dit
betrof een tijdelijke maatregel. Welke gevolgen c.q. consequenties heeft
dit voor de gemeente? Graag een antwoord in kosten en opbrengsten financieel.
Welke maatregelen kunnen wij nog nemen?
Antwoord:
De evaluatie van het project ‘nieuwe werkwijze illegale bijplaatsingen’
bevindt zich in de afrondende fase. Er staan 70 probleemlocaties onder
extra aandacht van Twente Milieu en de handhavers openbare ruimte.
Twente Milieu rijdt dagelijks een ronde langs deze locaties en ruimt
het afval direct op. Als er sprake is van een mogelijke dader worden
de handhavers ingeschakeld; zij houden deze ‘hotspots’ zelf ook extra
in de gaten. De resultaten van het project worden momenteel nader
geanalyseerd. Uiterlijk eind 2013 wordt de Raad geïnformeerd over
resultaten en ingezette vervolgacties.

Vraag 4:
Al in 2011 hebben wij aangegeven dat er met betrekking tot
de kledinginzameling naar mogelijkheden moest worden gekeken voor
de kledingbank.(inzet vrijwilligers en mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt, en opbrengsten voor de kledingbank i.r.t. armoedebeleid).
Wat is daar op dit moment de stand van?
Antwoord:
De textielinzameling wordt momenteel tegen het licht gehouden.
Een aanbestedingstraject is in voorbereiding. In het uitvoeringstraject is
Stichting Kledingbank Enschede een gesprekspartner en zal onderzocht
worden in hoeverre de kledingbank kan worden ondersteund.
Er zijn meerdere particuliere initiatieven die zich richten op
tweedehandskleding die mogelijk een plek kunnen krijgen binnen
de optimalisatie van de textielinzameling.

Vraag 5:
De afvalverordening en de uitvoeringsnota stamt uit 2007, ondertussen is
er veel veranderd en is afval dynamischer geworden. Wanneer kunnen wij
een update verwachten? En hoe wordt de Raad hierbij betrokken?
Antwoord:
Een herziening van de afvalstoffenverordening en het bijbehorende
uitvoeringsbesluit is op dit moment in voorbereiding. Naar verwachting
wordt de verordening nog voor eind 2013 ter besluitvorming aan de Raad
voorgelegd. Het uitvoeringsbesluit wordt door ons college vastgesteld.
In deze herziening worden alle recente beleidsontwikkelingen en
veranderingen als gevolg van implementatie van de gemeentelijke
afvalbeleidsvisie meegenomen.

Enschede,
20 augustus 2013

Mijn bijdrage tav inzameling plastic

Op maandag 17 juni 2013 was de bespreking van het Raadsvoorstel m.b.t. het huis aan huis inzameling van Plastic.

Hierbij mijn bijdrage.

Dank u wel voorzitter,
Allereerst wil ik de ambtenaren Jos, Mirian, en Henk-Jan heel hartelijk bedanken voor de snelle en heldere antwoorden op de technische vragen die ik de afgelopen maanden heb gesteld.

Daarom is mijn vraag aan de wethouder, hoeveel extra mensen denkt u hiervoor uit de bestanden te halen en weer een kans te geven?

Volgens ons is de aparte inzameling van KVM nog steeds een onderdeel van de beleidsvisie afval, die geïmplementeerd wordt. De koppeling met de inzamelfrequentie van de grijze container begrijpen wij en met mij meerdere fracties niet. Dit hebben wij ook altijd duidelijk aangegeven in de verschillende technische sessies die wij hebben gehad. O.a. die van 15 oktober 2012, leest u het verslag er nog maar eens op na.

Plastic Heroes
plastic heroes

“Mijn bijdrage tav inzameling plastic” verder lezen

Afval053, mijn advies aan de wethouder afval-milieu (2013)

a) Toekomst afvalbrengpunten – stuknr. 16646 en de bijlage
b) Implementatie maatregelen afvalbeleidsvisie – stuknr. 16651 en de bijlage

Toelichting: College van B&W
Toekomst afvalbrengpunten: Eind 2011 heeft de gemeenteraad het afvalbeleidsplan vastgesteld. Daarin is als doel gesteld het percentage afvalscheiding te verbeteren van 40% naar 60%. Om dit percentage te halen moet ook het grof huishoudelijk afval, dat wordt ingezameld op de afvalbrengpunten, beter worden gescheiden. Afgelopen periode is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de afvalscheiding op de afvalbrengpunten te verbeteren. Twee scenario’s worden nu verder uitgewerkt, namelijk het optimaliseren van de drie bestaande afvalbrengpunten en het realiseren van een geheel nieuw afvalbrengpunt. Daarbij zullen de gevolgen voor scheiding, comfort, de kosten en de terugverdieneffecten en de effecten worden uitgewerkt. Het resultaat hiervan zal rond de zomer aan de raad worden voorgelegd.
Implementatie maatregelen afvalbeleidsvisie: Eind 2011 heeft de gemeenteraad de afvalbeleidsvisie ‘Laat grondstof geen afval zijn’ vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is het verhogen van het huidige afvalscheidingspercentage van 40%. Om dit te realiseren wil het college een samenhangend pakket aan maatregelen invoeren waarmee de scheidingsresultaten stijgen tegen gelijkblijvende kosten en meer service richting burger. Het gaat om onder andere maatregelen als realisatie van milieueilanden, nieuwe ondergrondse glascontainers op strategische plekken en het ondergronds brengen van de blokcontainers voor restafval.

milieu-eiland_doorgeslagen

Bij de bespreking in de raad heb ik aandacht voor het navolgende gevraagd.
“Afval053, mijn advies aan de wethouder afval-milieu (2013)” verder lezen

Afval is van ons allemaal (2012)

De concept afvalbeleidsvisie, daar gaat het over vanavond. Nadat we in een randprogramma (zie ppt ) op 07 maart 2011 werden geïnformeerd over de voorstellen c.q. ideeën die er leefden is er het nodige werk verzet. De wethouder de heer van Agteren sprak in de Nieuwsbrief van zijn partij d.d. 04 maart van het opzoeken van de randen van zijn voorstel zodat er een goede discussie ontstaat.

containersDie discussies hebben plaatsgevonden alleen niet met een mooi resultaat als uitslag. Ondanks alle medewerking van de ambtenaren en snelle beantwoording van de ‘technische’ vragen. Lijdt men toch wel een beetje aan tunnelvisie.

Wat we gemeenschappelijk hebben is dat wij (de Raad) het Doel en het Beleid vaststellen. En dat doel is zoals we het ook afgesproken hebben in de Toekomstvisie 2020 en het coalitieakkoord.
“Afval is van ons allemaal (2012)” verder lezen