Actualisatie tussentijdse rapportage 2020 (Corona)

Actualisatie tussentijdse rapportage 2020

De voorlopige prognose voor 2020 gaat uit van een saldo van +9,6 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2020. Bij de coronanota was dat nog -5,1 miljoen euro. Het is belangrijk te beseffen dat in de begroting 2020 het middelenkader sluitend is gemaakt door een onttrekking uit de algemene reserve van 14,1 miljoen euro. Ondanks de prognose van +9,6 miljoen euro moet naar verwachting eind 2020 dus nog steeds 4,5 miljoen euro uit de algemene reserve onttrokken worden. Ten aanzien van dit resultaat is wel enige terughoudendheid geboden. Zo is er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met een tweede golf corona en zijn er een groot aantal risico’s die het resultaat flink kunnen wijzigen.

De prognose voor 2020 is opgenomen in het rapport “actualisatie tussenrapportage 2020”. Dit rapport is een onderdeel van de Planning & Control cyclus en geeft een financieel en beleidsmatig inzicht in de voortgang over 2020. Per programma is een analyse van de grootste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzicht van de begroting 2020 gemaakt.


Gemeenterekening 2019

Gemeenterekening 2019

De gemeente Enschede sluit 2019 af met een positiever resultaat dan verwacht. Hoewel bij de zomernota 2019 nog een voordelig resultaat van 2,0 miljoen euro werd verwacht, is dit uiteindelijk uitgekomen op een voordelig resultaat van 9,3 miljoen euro. Het positieve saldo over 2019 is vooral het gevolg van meevallers op beschermd wonen, arbeidsmarktparticipatie, sociale werkvoorziening, onderwijs, WMO en Jeugdhulp, in veel gevallen als gevolg van een bijstelling van het rijksbudget. Deze meevallers betekenen overigens niet dat we voor wat betreft de (nieuwe) taken van Jeugd, WMO en Participatie uitkomen met de rijksmiddelen. Zoals in de gemeentebegroting 2020 is opgenomen, leggen we als gemeente ‘bij’, terwijl de politieke ambitie is om op termijn uit te komen met de rijksmiddelen. Daarnaast is er een voordeel gerealiseerd bij het regionaal bedrijventerrein en op Rente en treasury. Hiertegenover zijn ook nadelen te constateren, zoals op de algemene uitkering, het bijstandsbudget en op het terrein van Sport en gezondheid.

Al met al verbetert de weerstandsratio naar 1,6 per eind 2019. Wanneer geen rekening wordt gehouden met stille reserves komt deze ratio uit op 1,3. Dit is overigens zonder rekening te houden met het voordelige rekeningresultaat. Aan de raad wordt voorgesteld om het rekeningresultaat voorlopig voor het overgrote deel aan de algemene reserve toe te voegen om bij de integrale afweging van de Zomernota te betrekken of als buffer te gebruiken om de eerste nadelige financiële effecten van de coronacrisis mee op te vangen..

Ook in de toekomst blijft Enschede een flinke financiële uitdaging houden. Zo wordt de verdeling van middelen uit het gemeentefonds vanaf 2022 aangepast. Ook zullen de gevolgen van het corona virus effecten hebben voor onze financiële positie. Deze toekomstige effecten zijn nu nog niet in te schatten. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het effecten kan hebben voor bijvoorbeeld de bijstandsuitgaven, de grondexploitatie-projecten of exploitaties van verbonden partijen.


Gemeenschappelijke Regelingen

Jaarstukken 2019 en ontwerpbegrotingen 2021 gemeenschappelijke regelingen

Enschede neemt deel aan een aantal zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Denk aan Regio Twente of de Stadsbank. Dit zijn organisaties waarin Enschede, met andere overheden, samenwerkt aan de uitvoering van publieke taken.

Deze organisaties hebben de wettelijke verplichting om aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting aan te bieden ter reactie. Wat gaan ze volgend jaar doen en draagt dat bij aan wat belangrijk is voor Enschede? Hoeveel gaat dat kosten? Welke (financiële) risico’s lopen ze? De Enschedese regelingen hebben de financiële stukken allemaal tijdig aangeleverd. Deze worden nu door het college aan de gemeenteraad aangeboden in de vorm van een integrale raadsbrief waarbij kort en bondig de meest relevante financiële en beleidsmatige aspecten worden aangestipt per regeling zodat de Raad, met advies van de rekeningencommissie, zich daarover een oordeel kan vellen. Dit tezamen met een reactie van het college op de Quick scan die op 19 mei volgt.


wegenbeleidsplan 2020 – 2023

Wegenbeleidsplan 2020-2023

De gemeenteraad heeft er voor gekozen om bij het wegbeheer in Enschede de landelijke in ontwikkeling zijnde systematiek te volgen waarbij prestaties, kosten en risico’s zo goed mogelijk in evenwicht worden gehouden (dit noemen we “assetmanagement”). Daarbij zet de gemeenteraad ook meer in op de gemeentelijke strategische opgaven. Dat doet zij onder andere door te kiezen voor een hogere kwaliteit van voet- en fietspaden in Enschede, vanuit het belang dat deze voet- en fietspaden hebben vanuit mobiliteit, een inclusieve stad en duurzaamheid. Ook blijft de gemeenteraad bij het wegbeheer in Enschede inzetten op veiligheid, duurzaamheid en innovatie en geeft zij meer gewicht aan cultuurhistorie binnen het wegbeheer. Dit is vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde wegenbeleidsplan 2020 -2023.