Lokale heffingen (belastingen)

 

Al jarenlang is er bekend bij het college dat de heffingen van de lokale lasten te hoog zijn, specifiek op de afvalstoffenheffing heeft men een te hoge financiële aanslag opgelegd. De daadwerkelijke kosten en opbrengsten zijn oncontroleerbaar door “ belangenverstrengeling”. Als Liberaal053 pleiten wij voor een transparante financiële verantwoording, welke stortkosten betaald Twente Milieu aan Twence? Welke fluctuaties hebben hier op plaatsgevonden in de afgelopen vijf jaar en welke kosten zijn er begroot voor de komende vijf jaar!

Het grondbeleid is een erfenis uit het verleden, die niet voortvarend wordt aangepakt. Er is nog teveel bedrijfsgrond in de boeken en de provincie heeft nu een opdracht gegeven om 40 ha hiervan af te waarderen.
De kosten die hieraan gekoppeld zijn betreft ongeveer 60 mln. Euro, ook deze zijn niet in de meerjarenbegroting opgenomen. Deze financiële strop zal de stad en haar inwoners de komende jaren voor een behoorlijke opgave stellen.

Van een gemeente mag verwacht worden dat men de directe kosten die gemoeid zijn met dienstverlening door de gemeente, doorbelast worden aan de gebruikers; denk aan vergunningen, rijbewijzen etc.
Met hondenbelasting wordt er teveel gedeclareerd door de gemeente op jaarbasis 900.000 euro. Wij vinden dit onacceptabel en pleiten voor een verlaging van de hondenbelasting of zonodig het afschaffen ervan.

Steunverklaring #GR18

Om mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft Liberaal053  30 ondersteuningsverklaringen nodig.

Dit formulier is alleen te verkrijgen via bestuur@liberaal053.nl

Daarna moet men  in persoon naar het stadskantoor  aan de Hengelosestraat in Enschede alwaar het formulier ondertekend dient te worden en men zich moet legitimeren.

Daarna wordt dit formulier En legitimatie gecontroleerd en voorzien van stempels etc. van de gemeente, daarna moet dit weer ingeleverd worden bij het bestuur@liberaal053.nl

Op 25 januari kan er dan een voorcontrole plaatsvinden waarna op 5 februari de definitieve kandidatenlijst met steunverklaringen ingeleverd kan worden.

Als u dit zou willen stuur dan een mail of PB of DM met naam en telefoonnummer aan het bestuur van Liberaal053

 

 

Afvalbeleid in de #stadvannu

Sinds 2014 heeft dit college een afvalbeleid afgesproken dat als
principe heeft  “de vervuiler betaald”. De consequentie van deze keus is dat dit heeft geleid tot een toename van zwerfafval en illegale bijplaatsingen.
De vraag is zal dit oplossen in de toekomst? Of moet er een grondige herziening komen van het afvalbeleid in de gemeente Enschede?

Het standpunt van Liberaal053 is herzie de afvalbeleidsvisie uit 2016 en onderzoek de mogelijkheid tot nascheiding.
Verlaag de kosten voor de inwoners en verhoog de service.

Gebiedsontwikkeling Luchthaven terreinen

Op 10 oktober 2016 heeft de huidige gemeenteraad gesproken over de “Gebiedsgerichte uitwerking Structuurvisie luchthaven 2009” daar heeft de #raad053 meerdere vragen gesteld over de samenhang van de diverse producten en besluiten en de verschillende verantwoordelijkheden van portefeuilles. Daarbij is ook de vraag gesteld waar u nu precies over besluit als u de structuurvisie vaststelt en welke ruimte u nog heeft om te sturen bij de vaststelling van de bestemmingsplannen.

de volgende documenten zijn van belang
de strip omgevingsvergunning
procedure van Eck
Gebied van Eck

zienswijze van Eck
nota Stil
omgevingsvergunning