art 35 vragen

Beantwoording artikel 35 vragen van de heer J.W. Elferink (PVV) inzake voor- en nascheiden afval te beantwoorden
De heer Elferink van de fractie PVV heeft schriftelijke vragen gesteld inzake voor- en nascheiden van afval. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


Actualisatie tussentijdse rapportage 2020 (Corona)

Actualisatie tussentijdse rapportage 2020

De voorlopige prognose voor 2020 gaat uit van een saldo van +9,6 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2020. Bij de coronanota was dat nog -5,1 miljoen euro. Het is belangrijk te beseffen dat in de begroting 2020 het middelenkader sluitend is gemaakt door een onttrekking uit de algemene reserve van 14,1 miljoen euro. Ondanks de prognose van +9,6 miljoen euro moet naar verwachting eind 2020 dus nog steeds 4,5 miljoen euro uit de algemene reserve onttrokken worden. Ten aanzien van dit resultaat is wel enige terughoudendheid geboden. Zo is er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met een tweede golf corona en zijn er een groot aantal risico’s die het resultaat flink kunnen wijzigen.

De prognose voor 2020 is opgenomen in het rapport “actualisatie tussenrapportage 2020”. Dit rapport is een onderdeel van de Planning & Control cyclus en geeft een financieel en beleidsmatig inzicht in de voortgang over 2020. Per programma is een analyse van de grootste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzicht van de begroting 2020 gemaakt.


Quickscan Gemeentebegroting

Het college heeft de Gemeentebegroting 2021-2024 op 7 oktober j.l. aan de raad aangeboden. Voor de behandeling in de raad wordt in opdracht van de rekenkamer- en rekeningencommissie een Quickscan van de begroting gemaakt door een externe deskundige, de heer Dr.J.A.M de Kruijf. Het college heeft kennisgenomen van deze Quickscan en een aantal verduidelijkende opmerkingen geplaatst en deze in een brief met de raad gedeeld.


Gemeenterekening 2019

Gemeenterekening 2019

De gemeente Enschede sluit 2019 af met een positiever resultaat dan verwacht. Hoewel bij de zomernota 2019 nog een voordelig resultaat van 2,0 miljoen euro werd verwacht, is dit uiteindelijk uitgekomen op een voordelig resultaat van 9,3 miljoen euro. Het positieve saldo over 2019 is vooral het gevolg van meevallers op beschermd wonen, arbeidsmarktparticipatie, sociale werkvoorziening, onderwijs, WMO en Jeugdhulp, in veel gevallen als gevolg van een bijstelling van het rijksbudget. Deze meevallers betekenen overigens niet dat we voor wat betreft de (nieuwe) taken van Jeugd, WMO en Participatie uitkomen met de rijksmiddelen. Zoals in de gemeentebegroting 2020 is opgenomen, leggen we als gemeente ‘bij’, terwijl de politieke ambitie is om op termijn uit te komen met de rijksmiddelen. Daarnaast is er een voordeel gerealiseerd bij het regionaal bedrijventerrein en op Rente en treasury. Hiertegenover zijn ook nadelen te constateren, zoals op de algemene uitkering, het bijstandsbudget en op het terrein van Sport en gezondheid.

Al met al verbetert de weerstandsratio naar 1,6 per eind 2019. Wanneer geen rekening wordt gehouden met stille reserves komt deze ratio uit op 1,3. Dit is overigens zonder rekening te houden met het voordelige rekeningresultaat. Aan de raad wordt voorgesteld om het rekeningresultaat voorlopig voor het overgrote deel aan de algemene reserve toe te voegen om bij de integrale afweging van de Zomernota te betrekken of als buffer te gebruiken om de eerste nadelige financiële effecten van de coronacrisis mee op te vangen..

Ook in de toekomst blijft Enschede een flinke financiële uitdaging houden. Zo wordt de verdeling van middelen uit het gemeentefonds vanaf 2022 aangepast. Ook zullen de gevolgen van het corona virus effecten hebben voor onze financiële positie. Deze toekomstige effecten zijn nu nog niet in te schatten. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het effecten kan hebben voor bijvoorbeeld de bijstandsuitgaven, de grondexploitatie-projecten of exploitaties van verbonden partijen.