Afval053, mijn advies aan de wethouder afval-milieu (2013)

a) Toekomst afvalbrengpunten – stuknr. 16646 en de bijlage
b) Implementatie maatregelen afvalbeleidsvisie – stuknr. 16651 en de bijlage

Toelichting: College van B&W
Toekomst afvalbrengpunten: Eind 2011 heeft de gemeenteraad het afvalbeleidsplan vastgesteld. Daarin is als doel gesteld het percentage afvalscheiding te verbeteren van 40% naar 60%. Om dit percentage te halen moet ook het grof huishoudelijk afval, dat wordt ingezameld op de afvalbrengpunten, beter worden gescheiden. Afgelopen periode is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de afvalscheiding op de afvalbrengpunten te verbeteren. Twee scenario’s worden nu verder uitgewerkt, namelijk het optimaliseren van de drie bestaande afvalbrengpunten en het realiseren van een geheel nieuw afvalbrengpunt. Daarbij zullen de gevolgen voor scheiding, comfort, de kosten en de terugverdieneffecten en de effecten worden uitgewerkt. Het resultaat hiervan zal rond de zomer aan de raad worden voorgelegd.
Implementatie maatregelen afvalbeleidsvisie: Eind 2011 heeft de gemeenteraad de afvalbeleidsvisie ‘Laat grondstof geen afval zijn’ vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is het verhogen van het huidige afvalscheidingspercentage van 40%. Om dit te realiseren wil het college een samenhangend pakket aan maatregelen invoeren waarmee de scheidingsresultaten stijgen tegen gelijkblijvende kosten en meer service richting burger. Het gaat om onder andere maatregelen als realisatie van milieueilanden, nieuwe ondergrondse glascontainers op strategische plekken en het ondergronds brengen van de blokcontainers voor restafval.

milieu-eiland_doorgeslagen

Bij de bespreking in de raad heb ik aandacht voor het navolgende gevraagd.
Lees “Afval053, mijn advies aan de wethouder afval-milieu (2013)” verder

Afval is van ons allemaal (2012)

De concept afvalbeleidsvisie, daar gaat het over vanavond. Nadat we in een randprogramma (zie ppt ) op 07 maart 2011 werden geïnformeerd over de voorstellen c.q. ideeën die er leefden is er het nodige werk verzet. De wethouder de heer van Agteren sprak in de Nieuwsbrief van zijn partij d.d. 04 maart van het opzoeken van de randen van zijn voorstel zodat er een goede discussie ontstaat.

containersDie discussies hebben plaatsgevonden alleen niet met een mooi resultaat als uitslag. Ondanks alle medewerking van de ambtenaren en snelle beantwoording van de ‘technische’ vragen. Lijdt men toch wel een beetje aan tunnelvisie.

Wat we gemeenschappelijk hebben is dat wij (de Raad) het Doel en het Beleid vaststellen. En dat doel is zoals we het ook afgesproken hebben in de Toekomstvisie 2020 en het coalitieakkoord.
Lees “Afval is van ons allemaal (2012)” verder