een oneffenheid uit het (afval)verleden #2014

Met dit memo wordt antwoord gegeven op de vragen omtrent de “Voorziening huisvesting Twente Milieu” tijdens de raadvergadering van 11 november 2014.

Algemeen
In 2005 heeft Twente Milieu haar nieuwbouw locatie betrokken aan de Marssteden in Enschede. De aanleiding van de nieuwbouw was het gedwongen vertrek uit het pand aan de Wethouder Nijhuisstraat vanwege de milieuvergunning. In de nieuwbouw zaten kostenverhogende factoren ten opzichte van de oude locatie als gevolg van bouwkundige eisen van de gemeente Enschede en het vinden van een geschikte A1 locatie. Destijds is afgesproken dat de gemeente Enschede een deel van de meerkosten voor haar rekening zal nemen. Tussen de gemeente Enschede en Twente Milieu is daarvoor een overeenkomst gesloten.

In de overeenkomst is het volgende opgenomen;

1) In de jaren 2006 tot en met 2015 betaalt de gemeente Enschede een jaarlijkse bijdrage in de meerkosten

2) De bijdrage van 2016 tot en met 2035 zal in 2016 tegen contante waarde worden uitgekeerd.

Met de hieruit voortvloeiende verplichting aan Twente Milieu is in onze begroting rekening gehouden op de eindproducten Afvalstoffenheffing en Gladheidsbestrijding.

In 2013 zijn onderhandelingen met Twente Milieu gestart over de afkoop. Daarbij is de contante waarde van de jaarlijkse verplichting tot en met 2035 berekend en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften BBV als voorziening in de jaarrekening 2013 opgenomen. De afkoop van de toekomstige verplichting moet rechtstreeks ten laste van de voorziening worden gebracht en zal dus geen effect hebben op de exploitatie en op de financiële positie.

Vraag
Wordt de voorziening jaarlijks aangevuld en ook jaarlijks vanuit de voorziening betaald aan Twente Milieu?

Antwoord
Bij de vorming van de voorziening is er eenmalig een bedrag gestort in de voorziening ter hoogte van de contante waarde (peildatum 1 januari 2014) van deze verplichting. De bijdragen voor de jaren 2014 en 2015 en de afkoop in 2016 worden betaald uit deze voorziening.

De precieze hoogte van de afkoop alsmede het moment van afkoop zal in 2015 definitief bepaald worden. De afkoop zal rechtstreeks ten laste van deze voorziening worden gebracht en heeft geen effecten op de exploitatie. Abusievelijk zijn de betalingen van de bijdragen in 2014 en 2015 niet opgenomen in de tabel op pagina 146 van de Programmabegroting 2015-2018. Dit zullen we juist verwerken in de jaarrekening 2014 respectievelijk de programmabegroting 2016.

Op het moment dat we definitieve afspraken met Twente Milieu hebben gemaakt zal de betaling uit de voorziening worden opgenomen en wordt het saldo van de voorziening aangepast.

Lees “een oneffenheid uit het (afval)verleden #2014” verder

afvalfinanciën #2013

De Raad heeft besloten om per 1 oktober 2013 over te gaan tot huis-aan-huis inzameling van plastic in Enschede. Tegelijk is een amendement aangenomen waarin vooralsnog wordt afgezien van vier-wekelijkse inzameling van het restafval maar eerst de resultaten van de plasticinzameling huis-aan-huis af te wachten. Daarnaast is bij amendement besloten om de communicatiekosten te dekken vanuit de begroting afvalstoffenheffing. In totaal betekent dit dat voor 2013 een totaal bedrag van 210.000 euro (3 maanden á 50.000 euro en eenmalig 60.000 euro) binnen de begroting Afvalstoffen moet worden opgevangen.

Tevens is er bij de concernrapportage het volgende bericht gedeeld.
Amendement A. Afvalstoffen (egalisatiereserve)

Het amendement betreft de opdracht om het onttrokken bedrag van 1  miljoen euro weer terug te storten in de egalisatiereserve. In 2017 wordt het onttrokken bedrag teruggestort in de reserve. Dit is opgenomen in het middelenkader van de Programmabegroting 2013-2016.