Gemeentebegroting 2020 – 2023

Het college van B&W heeft ingestemd met de gemeentebegroting 2020-2023. De gemeentebegroting wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van 11 november 2019.


Zomernota 2019

Zomernota 2019

De Zomernota is een belangrijk sturingsinstrument voor de gemeenteraad en vormt de opmaat naar de gemeentebegroting. Na het vaststellen van de Zomernota gaat het college aan de slag met de uitwerking ervan in de gemeentebegroting.Reactie op Quickscan Zomernota 2019

Op verzoek van de rekenkamer- en de rekeningencommissie heeft de heer J.A.M. de Kruijf (extern lid van de rekenkamercommissie) de Zomernota 2019 onderworpen aan een Quick Scan. Het college reageert met deze brief op zijn bevindingen.Stand van zaken aangenomen moties Zomernota 2019

Bij de vaststelling van de Zomernota 2019 d.d. 9 juli 2019 zijn 31 moties aangenomen. Met deze brief informeert het college de raad over de wijze waarop het college de moties heeft opgepakt.


Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2019

Raadsvoorstel