Het zijn de mensen die het doen!

Wat ooit begon in samenspraak met buurtjes via het concept “Samen varen – samen klaren” is dit uitgegroeid tot een stedelijk project.. Maar is het nog steeds beheersbaar of staat het ver van de inwoners af?

De beweging die in straten op gang was gekomen, stamt uit een periode dat men elkaar nog kende, men om elkaar gaf en begrip had voor een ander zijn idee en inzet. Door de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de overheid vond dat ze regisseur moesten worden, is ook het kleinschalige weggehaald.

Het project kreeg de naam “Buurt aan zet“. Dat betekende dat er een klein geldbedrag beschikbaar was om met de gezamenlijke buurtjes een verbetering in de straat door te voeren. Hiermee werd ook een administratie in het leven geroepen en bovenal veel overlegmomenten. Onder de noemer betrokkenheid, draagvlak en participatie.

Alle initiatieven moesten eerst uitgebreid besproken worden en van de initiatief nemers werd het geduld aardig op de proef gesteld.

Als je kijkt naar de projecten die de laatste jaren hadden moeten bloeien in het domein welzijn en participatie kun je de conclusie trekken dat het niet altijd stedelijk kan.

Liberaal053 is voorstander van het terugbrengen naar de kleinschaligheid, dit is te realiseren door het koppelen van de buurt (postcode gebied) aan een verantwoordelijke ambtenaar. Deze ambtenaar is de vraagbaak, oplosser en budgetverantwoordelijke van de buurt. Hij/zij kent de buurt en haar bewoners. Is bereikbaar, aanspreekbaar en zit met vijf contactpersonen wekelijks op het spreekuur in de buurt.

De vijfcontactpersonen?

De wijkagent, de ambtenaar, de woningbouwstichting, de welzijnswerker en de vertegenwoordiger van de buurt (wijkorgaan).

 

Veiligheid

 

 

Door te luisteren naar de inwoners van de stad kunnen we veel zaken direct aanpakken. Maar de inwoner moet wel weten waar deze terecht kan. Het gesprek met de inwoners wordt te weinig gevoerd.

Dit kunnen we ondervangen door elkaar weer te kennen en het gezicht erbij te zien, want niet alles kan digitaal. Daarom pleit Liberaal053 voor een wekelijks spreekuur van de wijkagent op een vaste dag en een vaste tijd. De plaats kan in overleg met de wijk gekozen worden, dat zal in sommige wijken de sportkantine zijn of het wijkgebouw of de huiskamer van de buurt. Maar misschien wel gewoon met een tafel op straat bij de markt?

Mogelijkheden volop, alleen men moet het wel willen, dit geldt voor alle deelnemende organisaties en instanties. Vandaar dat wij van Liberaal053 hieraan gekoppeld willen hebben een gemeenteambtenaar die aanspreekbaar is, maar ook de vraagbaak en de verwijzer voor de inwoner. Die beheerder is van de wijkbudgetten en daarover verantwoording aflegt!

Gehoord worden

In de afgelopen jaren heeft Liberaal053 veel geluisterd naar de inwoners van Enschede. En in die vele gesprekken kwamen positieve geluiden over de ontwikkelingen van de binnenstad regelmatig terug, maar altijd met een toevoeging over de hoogte van de parkeergelden.

De kandidaten van Liberaal053 zijn tot in de haarvaten van de Enschedese samenleving bekend, dit betekent dat er veel, heel veel informatie is gekomen van de inwoners en die input hebben gegeven voor het verkiezingsprogramma 2018 – 2022

 

Momenteel zijn we de laatste hand aan het leggen van dit dokument en zullen dat zeer binnenkort openbaar maken en publiceren op de site.

(Mis)communicatie

Het bestemmingsplan “Onzelfstandige bewoning Enschede” regelt dat onzelfstandige bewoning binnen het stedelijk gebied van de gemeente Enschede in principe niet is toegestaan. Van onzelfstandige bewoning is sprake als 3 of meer bewoners in één huis wonen met gezamenlijk gebruik van kook- en wasgelegenheid en / of toilet waarbij de bewoning niet als één afzonderlijk huishouden kan worden beschouwd. Regulering van onzelfstandige bewoning vindt plaats om concentratie op buurt- en straatniveau te voorkomen. Het is mogelijk voor burgemeester en wethouders om af te wijken van het bestemmingsplan en onzelfstandige bewoning toe te staan. Hierbij wordt getoetst aan maximale buurt- en straatpercentages die opgenomen zijn in de beleidsregel “Onzelfstandige Bewoning Enschede”.