Mijn bijdrage tav inzameling plastic

Op maandag 17 juni 2013 was de bespreking van het Raadsvoorstel m.b.t. het huis aan huis inzameling van Plastic.

Hierbij mijn bijdrage.

Dank u wel voorzitter,
Allereerst wil ik de ambtenaren Jos, Mirian, en Henk-Jan heel hartelijk bedanken voor de snelle en heldere antwoorden op de technische vragen die ik de afgelopen maanden heb gesteld.

Daarom is mijn vraag aan de wethouder, hoeveel extra mensen denkt u hiervoor uit de bestanden te halen en weer een kans te geven?

Volgens ons is de aparte inzameling van KVM nog steeds een onderdeel van de beleidsvisie afval, die geïmplementeerd wordt. De koppeling met de inzamelfrequentie van de grijze container begrijpen wij en met mij meerdere fracties niet. Dit hebben wij ook altijd duidelijk aangegeven in de verschillende technische sessies die wij hebben gehad. O.a. die van 15 oktober 2012, leest u het verslag er nog maar eens op na.

Plastic Heroes
plastic heroes

Lees “Mijn bijdrage tav inzameling plastic” verder

Afval053, mijn advies aan de wethouder afval-milieu (2013)

a) Toekomst afvalbrengpunten – stuknr. 16646 en de bijlage
b) Implementatie maatregelen afvalbeleidsvisie – stuknr. 16651 en de bijlage

Toelichting: College van B&W
Toekomst afvalbrengpunten: Eind 2011 heeft de gemeenteraad het afvalbeleidsplan vastgesteld. Daarin is als doel gesteld het percentage afvalscheiding te verbeteren van 40% naar 60%. Om dit percentage te halen moet ook het grof huishoudelijk afval, dat wordt ingezameld op de afvalbrengpunten, beter worden gescheiden. Afgelopen periode is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de afvalscheiding op de afvalbrengpunten te verbeteren. Twee scenario’s worden nu verder uitgewerkt, namelijk het optimaliseren van de drie bestaande afvalbrengpunten en het realiseren van een geheel nieuw afvalbrengpunt. Daarbij zullen de gevolgen voor scheiding, comfort, de kosten en de terugverdieneffecten en de effecten worden uitgewerkt. Het resultaat hiervan zal rond de zomer aan de raad worden voorgelegd.
Implementatie maatregelen afvalbeleidsvisie: Eind 2011 heeft de gemeenteraad de afvalbeleidsvisie ‘Laat grondstof geen afval zijn’ vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is het verhogen van het huidige afvalscheidingspercentage van 40%. Om dit te realiseren wil het college een samenhangend pakket aan maatregelen invoeren waarmee de scheidingsresultaten stijgen tegen gelijkblijvende kosten en meer service richting burger. Het gaat om onder andere maatregelen als realisatie van milieueilanden, nieuwe ondergrondse glascontainers op strategische plekken en het ondergronds brengen van de blokcontainers voor restafval.

milieu-eiland_doorgeslagen

Bij de bespreking in de raad heb ik aandacht voor het navolgende gevraagd.
Lees “Afval053, mijn advies aan de wethouder afval-milieu (2013)” verder