Afval is van ons allemaal (2012)

De concept afvalbeleidsvisie, daar gaat het over vanavond. Nadat we in een randprogramma (zie ppt ) op 07 maart 2011 werden geïnformeerd over de voorstellen c.q. ideeën die er leefden is er het nodige werk verzet. De wethouder de heer van Agteren sprak in de Nieuwsbrief van zijn partij d.d. 04 maart van het opzoeken van de randen van zijn voorstel zodat er een goede discussie ontstaat.

containersDie discussies hebben plaatsgevonden alleen niet met een mooi resultaat als uitslag. Ondanks alle medewerking van de ambtenaren en snelle beantwoording van de ‘technische’ vragen. Lijdt men toch wel een beetje aan tunnelvisie.

Wat we gemeenschappelijk hebben is dat wij (de Raad) het Doel en het Beleid vaststellen. En dat doel is zoals we het ook afgesproken hebben in de Toekomstvisie 2020 en het coalitieakkoord.

En wat hebben we daar over opgenomen (blz. 14);
Citaat
“We gaan door met het gefaseerd ondergronds brengen van blokcontainers. Wij stimuleren het scheiden van afval. Afvalbrengpunten in Enschede moeten ruimere openingstijden krijgen.”

Einde citaat

Het doel => in 2020 is Enschede een opgeruimde en leefbare stad.

Hiervoor zijn er vijf uitgangspunten opgesteld: te weten
1 Betere scheiding, minder restafval
Dit is te bereiken door het plastic uit de grijze container te halen. Op dit moment (2010) zit er 74 kg kvm (kunstof verpakkings materiaal) per inwoner in deze container. En 33 kg oud papier en karton per inwoner.

Dus een prima uitgangspunt zou je denken die in de lijn ligt met het coalitieprogramma. Maar in deze concept visie zie je het onvoldoende (met maatregelen) terug. Vooral in combinatie ‘participatie met burgers’ en gebruik makend van mensen die werkzoekend zijn.

2 Duurzaamheid
We hebben als stad afgesproken om in 2020 de CO2 met 30% gereduceerd te hebben t.o.v. 1990.
Goed streven en dit loopt dan ook als een rode draad door deze visie, maar wederom in de concrete maatregelen is dit onvoldoende meegenomen, veel aannames weinig grondige (te berekenen) onderbouwing.

3 Werkgelegenheid
Niemand aan de kant, samen de schouders eronder. Iedereen moet een reden hebben om zijn bed uit te komen. De slogans waar dit college de laatste jaren de mond vol van heeft.

Als ik de beleidsvisie hierop toets dan zie ik toch wel ernstige tekortkomingen. Zo is de uitleg van Twente Milieu, onze dochteronderneming c.q. prefered supplier, absoluut ontoereikend. Men stelt dat er te weinig management is om meer mensen vanuit het werkplein in dienst te nemen. Onze stelling is minder management en meer meester gezel coaching. Juist Twente Milieu heeft wat ons betreft een meer dan verantwoordelijke verplichting.

Ik verwacht hier halfjaarlijks een rapportage over m.b.t. de stand van zaken. De eerste keer voor de kadernota 2012.

4 Burgerparticipatie
Samen met de burger in de wijk, dat is wat er staat in deze beleidsvisie. Hoe denkt de wethouder dit te gaan doen? “gedragsverandering”??
Beste wethouder, wilt u het gedrag van de burger veranderen dan zult u de afvalstoffenheffing naar beneden moeten bijstellen. Want gedrag verander je door geld! En de burger wil zijn gedrag veranderen door een lagere heffing, container op maat en verruiming van de openingstijden van de afvalbrengpunten. Op dit moment staat Enschede een keer boven in landelijke lijst, en wel in de lijst van afstoffenheffingen, wij zitten in deze stad veel te hoog en wij stellen dan ook dat in deze visie meegenomen gaat worden dat tot 2020 de afvalstoffen heffing niet meer zal stijgen anders dan de normale indexering.

Wat heeft onderzoek onder de inwoners opgeleverd?
Uit de enquête die is gehouden door het EnschedePanel komt als eerste ergernis naar voren zwerfafval en juist dit valt buiten deze beleidsvisie?

Op de tweede plek staat de inzameling van plastic en als je luistert naar deze burgers dan is de meerderheid een voorstander van het “hengelose systeem”. Gratis plasticzakken en ophalen aan huis. Geachte wethouder luister nu eens naar de burgers van deze stad, juist U die als slogan heeft “Samen doen”.

Of is “nascheiding’ goedkoper dan “voorscheiding’? Hierover graag een duidelijke paragraaf in de aangepaste afvalbeleidsvisie.

Voor de rest van de enquête verwijs ik iedereen naar blz. 46 van de visie paragraaf 2.3

1 ding wil ik nog wel even extra onder de aandacht brengen.
Als ik kijk naar de blokcontainers dan kan ik niet anders dan concluderen dat dezelfde burgers hun gedrag niet zullen veranderen. Ik heb de afgelopen tijd meldingen gedaan en met mij meerdere betrokken inwoners over bijplaatsingen van afval bij blokcontainers het is schandalig! en wie betaald deze extra opruimingen of worden hier aparte rekeningen gestuurd door onze Prefered Supplier??

Hierop graag een antwoord van de wethouder.

Ook zou ik graag van de wethouder vernemen wat de stand van zaken is m.b.t. het ondergronds brengen van deze blokcontainers en waar word dit uit betaald. Uit de egalisatie reserve?

En zijn we bij of moet er een inhaalslag plaatsvinden. En aan welke kosten moeten we dan denken. Tenslotte kunnen we de egalisatie reserve van bijna 5 mln. euro maar 1 keer uitgeven.

5 Kostenneutraal
Dan kom ik nog bij een onderwerp wat zeker belangrijk is. Geld, financiën en kosten i.r.t. de opbrengsten. Deze visie heet niet voor niks laat ‘Laat grondstof geen afval zijn’.

Ik kan u vertellen dat het dit zeer zeker niet is. Ik denk dan aan de opbrengst van papier en karton, voor de sportverenigingen. Plastic voor de CO2 reductie en niet te vergeten de opbrengsten van kleding.

En wat doen we met de kleding en haar containers, we geven het alleen recht aan het Goed. Gratis ophalen en vervolgens wat goed is hangen ze in de kringloopwinkel en verkopen het. Soms tegen detailhandelsprijzen. En wat niet bruikbaar is of anderszins mag men verkopen aan een opkoper o.i.d.

Dus voorzitter tot slot, ik verwacht:

1. Een betere visie waarin duidelijker is opgenomen dat de kosten niet zullen stijgen tot 2020

2. Meer werkzoekenden via het werkplein geplaatst zullen worden bij Twente Milieu

3. De voordelen van nascheiding t.o.v. voorscheiding

4. Een voorstel hoe om te gaan met kledinginzameling en de opbrengsten hieruit.

5. De inhaalslag met financiele vertaling voor het inlopen van het ondergronds brengen van de blokcontainer.

6. In lijn met het coalitieprogramma verruiming van de afvalbrengpunten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.