een oneffenheid uit het (afval)verleden #2014

Met dit memo wordt antwoord gegeven op de vragen omtrent de “Voorziening huisvesting Twente Milieu” tijdens de raadvergadering van 11 november 2014.

Algemeen
In 2005 heeft Twente Milieu haar nieuwbouw locatie betrokken aan de Marssteden in Enschede. De aanleiding van de nieuwbouw was het gedwongen vertrek uit het pand aan de Wethouder Nijhuisstraat vanwege de milieuvergunning. In de nieuwbouw zaten kostenverhogende factoren ten opzichte van de oude locatie als gevolg van bouwkundige eisen van de gemeente Enschede en het vinden van een geschikte A1 locatie. Destijds is afgesproken dat de gemeente Enschede een deel van de meerkosten voor haar rekening zal nemen. Tussen de gemeente Enschede en Twente Milieu is daarvoor een overeenkomst gesloten.

In de overeenkomst is het volgende opgenomen;

1) In de jaren 2006 tot en met 2015 betaalt de gemeente Enschede een jaarlijkse bijdrage in de meerkosten

2) De bijdrage van 2016 tot en met 2035 zal in 2016 tegen contante waarde worden uitgekeerd.

Met de hieruit voortvloeiende verplichting aan Twente Milieu is in onze begroting rekening gehouden op de eindproducten Afvalstoffenheffing en Gladheidsbestrijding.

In 2013 zijn onderhandelingen met Twente Milieu gestart over de afkoop. Daarbij is de contante waarde van de jaarlijkse verplichting tot en met 2035 berekend en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften BBV als voorziening in de jaarrekening 2013 opgenomen. De afkoop van de toekomstige verplichting moet rechtstreeks ten laste van de voorziening worden gebracht en zal dus geen effect hebben op de exploitatie en op de financiële positie.

Vraag
Wordt de voorziening jaarlijks aangevuld en ook jaarlijks vanuit de voorziening betaald aan Twente Milieu?

Antwoord
Bij de vorming van de voorziening is er eenmalig een bedrag gestort in de voorziening ter hoogte van de contante waarde (peildatum 1 januari 2014) van deze verplichting. De bijdragen voor de jaren 2014 en 2015 en de afkoop in 2016 worden betaald uit deze voorziening.

De precieze hoogte van de afkoop alsmede het moment van afkoop zal in 2015 definitief bepaald worden. De afkoop zal rechtstreeks ten laste van deze voorziening worden gebracht en heeft geen effecten op de exploitatie. Abusievelijk zijn de betalingen van de bijdragen in 2014 en 2015 niet opgenomen in de tabel op pagina 146 van de Programmabegroting 2015-2018. Dit zullen we juist verwerken in de jaarrekening 2014 respectievelijk de programmabegroting 2016.

Op het moment dat we definitieve afspraken met Twente Milieu hebben gemaakt zal de betaling uit de voorziening worden opgenomen en wordt het saldo van de voorziening aangepast.

Afvalstoffen
Binnen het eindproduct afval is een nadelig exploitatieresultaat gerealiseerd van 27.000 euro. Er is uitvoering gegeven aan het besluit van uw raad om de kosten voor de huis aan huisinzameling van kunststofverpakkingsmateriaal en de hiervoor ingezette communicatie op te vangen binnen de begroting.

De hogere lasten van 610.000 euro zijn met name veroorzaakt door de storting in de voorziening wegens de met Twente Milieu gesloten overeenkomst inzake een bijdrage voor kosten van de huisvesting. Deze storting leidt tot een nadeel van 1,4 miljoen euro.

Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door met name de lager verwerkingskosten van restafval dan begroot, 700.000 euro. Door de economische crisis en betere afvalscheiding, is er ook in 2013 minder restafval aangeboden.

Daarnaast is door het terughoudend omgaan met de beschikbare budgetten, voor 90.000 euro aan diverse besparingen op de kosten gerealiseerd. De hogere baten komen met name voort uit een verrekening van oud papier van voorgaand jaar (421.000 euro) en een hogere bijdrage van oud papier in 2013 (300.000 euro).

Door een betere inbaarheid van de vorderingen is er een lagere voorziening nodig, wat leidt tot een besparing van 90.000 euro. Tot slot is er voor 22.000 euro aan diverse kleinere voordelen op de baten, De verwachte onttrekking voor financiering van projecten (250.000 euro) is niet noodzakelijk geweest, daar de projecten de komende jaren via leasebedragen worden verrekend. Het resultaat van 27.000 euro is tot slot onttrokken aan de reserves.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.