Mobiliteitsvisie

Vrijgave Mobiliteitsvisie Enschede 2030 voor inspraak

We willen onze stad economisch aantrekkelijker maken, de bereikbaarheid van banen vergroten en tegelijkertijd de leefbaarheid verbeteren. Door de groei van de economie, de aandacht voor duurzaamheid en de opgave om te groeien vanuit het hart moeten we aan de het werk om Enschede bereikbaar te houden. Om dit mogelijk te maken is het meer dan ooit noodzakelijk om het fietsgebruik binnen Enschede verder te stimuleren om ruimte te maken voor het verkeer van en naar buiten de stad. Enschede kiest voor de fiets, in 2030 willen wij dat er minimaal 15% minder autoritten binnen de singel zijn en minimaal 10% minder autoritten binnen Enschede gemaakt worden. Op de singels zetten we in op het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer, en binnen de singels wordt meer ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van de stad waarbij de fiets een prominentere rol krijgt. Het meest concreet wordt dit rond het station, waar we het stationsplein willen teruggeven aan de voetganger en het autoverkeer willen verplaatsen naar de noordkant van het station. De bereikbaarheid van onze economische kerngebieden is van belang, waarbij we het autoverkeer zoveel mogelijk om de stad heen faciliteren en dan rechtstreeks naar hun bestemming laten rijden. We zetten in op mobipunten, waarbij men makkelijker en beter kan overstappen op andere vervoermiddelen en hiermee de stad klaar maakt voor de toekomst. De visie is het resultaat van intensief traject geweest. Om alle belangen bij elkaar te brengen en te komen tot een heldere visie op het mobiliteitsbeleid van de stad hebben we adviesbureau Goudappel Coffeng gevraagd mee te discussiëren. De visie is nu rijp voor inspraak.Mobiliteitsvisie Enschede: Leefbaar, Aantrekkelijk en Bereikbaar

Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheidsprojecten; stand van zaken

In het kader van het algemene verkeersveiligheidsbeleid én vanwege de wens om het fietsgebruik binnen onze stad te stimuleren heeft Movares Adviseurs & Ingenieurs in september 2018 in opdracht van Gemeente Enschede onderzoek gedaan naar de (fiets)verkeersveiligheid, ernstige fietsongevallen en verkeersonveilige locaties in Enschede. Aan de hand van deze bronnen zijn de meest onveilige locaties voor de fiets in detail geanalyseerd. Naast deze objectieve informatie heeft de gemeente in 2017 onderzoek gedaan naar subjectieve onveilige locaties. Deze resultaten zijn ook meegenomen in het onderzoek naar verkeersonveilige locaties. Deze analyse resulteert in een lijst van 26 locaties waarvoor verbetervoorstellen zijn opgesteld en deze zijn nader geprioriteerd in de tijd.Gebiedsontwikkeling Luchthaven terreinen

Op 10 oktober 2016 heeft de huidige gemeenteraad gesproken over de “Gebiedsgerichte uitwerking Structuurvisie luchthaven 2009” daar heeft de #raad053 meerdere vragen gesteld over de samenhang van de diverse producten en besluiten en de verschillende verantwoordelijkheden van portefeuilles. Daarbij is ook de vraag gesteld waar u nu precies over besluit als u de structuurvisie vaststelt en welke ruimte u nog heeft om te sturen bij de vaststelling van de bestemmingsplannen.

de volgende documenten zijn van belang
de strip omgevingsvergunning
procedure van Eck
Gebied van Eck

zienswijze van Eck
nota Stil
omgevingsvergunning

GS en Raad053

Het betreft een buitengewone gezamenlijke vergadering van Provinciale Staten van Overijssel en de Raad van de gemeente Enschede in de vorm van een bijzondere commissievergadering: een opiniërende vergadering ter voorbereiding op het afsluitende debat op 8 december in de Raad en 10 december in PS.

Raadsvoorstel advies Commissie van Wijzen Technology Base Twente

Raadsvoorstel overnemen advies CvW 8 dec 2014 (2)
D3 – Brief aan Raad
D3 bijlage – Brief GS def