Subsidie op sport

De gemeente kent een subsidie voor sportverenigingen, gericht op de waardering van maatschappelijk actief zijn.
Eén van de actiepunten uit de sportnota “sportief werken aan je gezondheid” is het vereenvoudigen van de subsidieprocedure. Dit om de druk op vrijwilligers bij sportverenigingen te verminderen. Een klankbordgroep bestaande uit leden van verschillende sportverenigingen denkt mee in aanpassingen om de subsidieprocedure te verbeteren. Hiervoor is aanpassing van de subsidieverordening Sport nodig zoals b.v. het punt dat verenigingen die subsidie ontvangen beneden de € 10.000,- geen verantwoording meer in te dienen. Wel zijn de verenigingen verplicht de maatschappelijke activiteiten uit te voeren en wordt van de verenigingen verwacht dat zij deze activiteiten actief naar buiten brengen bijv. via social media of nieuwsbrieven.
Daarnaast is de versnippering verminderen een belangrijk punt uit de sportnota. Door het instellen van een fusiesubsidie worden verenigingen ondersteund in het aangaan van een intensief en in het begin kostbaar traject. Op lange termijn hebben fusies vele voordelen voor de verenigingen en zorgt het voor efficiënter gebruik van de sportaccommodaties. Op moment dat er beperkte ruimte ontstaat in de beschikbare middelen voor sportsubsidies, willen we deze in kunnen zetten voor de ambities in de sport.

informatie over SPORTAAL
Lees “Subsidie op sport” verder