Communicatie door #raad053

Uit de jaarrekening 2015 haalden we het volgende feit:
citaat: We maken het politieke proces, ook op stadsdeelniveau, transparanter
voor inwoners en raad. Enschede.nl/koers053 en de stadsdeel- en
partnergesprekken zijn hier voorbeelden van. Tenminste twee keer per jaar
zoeken we onze inwoners op om hun mening te vragen over actuele
onderwerpen. Einde Citaat

de #raad053 heeft het navolgende besproken en vastgesteld in februari 2016

De Communicatievisie geeft richting aan de manier van communiceren door de gemeente Enschede, in een veranderende omgeving. Het doel is om de gemeentelijke communicatie in alle uitingsvormen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, op een manier die past bij de ‘Stad van nu’ en bij de wensen en behoeften van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Goede communicatie draagt bij aan de legitimiteit van het openbaar bestuur. Inwoners van onze gemeente krijgen een beeld van de activiteiten die we uit gaan voeren, weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten én waar ze terecht kunnen met hun eigen vragen en initiatieven. De ambtelijke organisatie kan het gebruiken als leidraad bij hun handelen. Partners weten hoe ze hun communicatie op die van de gemeente af kunnen stemmen en er ontstaat duidelijkheid over in te zetten communicatiemiddelen en bijbehorende kosten.
De Communicatievisie draagt bij aan een andere manier van werken en sluit naadloos aan bij de organisatieontwikkeling waarin het samenlevingsgericht werken en het werken vanuit de bedoeling centraal staan.

dit heeft geresulteerd in de volgende ontwikkelingen; mbt communicatie