Afval053, mijn advies aan de wethouder afval-milieu (2013)

a) Toekomst afvalbrengpunten – stuknr. 16646 en de bijlage
b) Implementatie maatregelen afvalbeleidsvisie – stuknr. 16651 en de bijlage

Toelichting: College van B&W
Toekomst afvalbrengpunten: Eind 2011 heeft de gemeenteraad het afvalbeleidsplan vastgesteld. Daarin is als doel gesteld het percentage afvalscheiding te verbeteren van 40% naar 60%. Om dit percentage te halen moet ook het grof huishoudelijk afval, dat wordt ingezameld op de afvalbrengpunten, beter worden gescheiden. Afgelopen periode is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de afvalscheiding op de afvalbrengpunten te verbeteren. Twee scenario’s worden nu verder uitgewerkt, namelijk het optimaliseren van de drie bestaande afvalbrengpunten en het realiseren van een geheel nieuw afvalbrengpunt. Daarbij zullen de gevolgen voor scheiding, comfort, de kosten en de terugverdieneffecten en de effecten worden uitgewerkt. Het resultaat hiervan zal rond de zomer aan de raad worden voorgelegd.
Implementatie maatregelen afvalbeleidsvisie: Eind 2011 heeft de gemeenteraad de afvalbeleidsvisie ‘Laat grondstof geen afval zijn’ vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is het verhogen van het huidige afvalscheidingspercentage van 40%. Om dit te realiseren wil het college een samenhangend pakket aan maatregelen invoeren waarmee de scheidingsresultaten stijgen tegen gelijkblijvende kosten en meer service richting burger. Het gaat om onder andere maatregelen als realisatie van milieueilanden, nieuwe ondergrondse glascontainers op strategische plekken en het ondergronds brengen van de blokcontainers voor restafval.

milieu-eiland_doorgeslagen

Bij de bespreking in de raad heb ik aandacht voor het navolgende gevraagd.

Dank u wel voorzitter, Afval053 , mijn advies aan de wethouder Afval-Milieu

(Bespreking van de brief d.d. 23 april 2013 , toekomst afvalbrengpunten. En de brief implementatie maatregelen idem 23 april 2013)

Wat hebben we gedaan tot vandaag? Als Raad hebben we eind 2011 de afvalbeleidsvisie ‘Laat grondstof geen afval zijn’ vastgesteld, dit is gebeurd op een interactieve wijze met raadsleden. Als raad houden wij ons meestal bezig met de hoofdlijnen, alleen door de impact van de opties van het college is bij afval gekozen voor een afwijking hierop. Als woordvoerders afval hebben we verschillende technische bijeenkomsten gehad. Vanwege het feit dat er in een randprogramma op 07 maart 2011 een schokkende presentatie werd verzorgd.

In de technische bijeenkomsten hebben we onze ambitie besproken.
1. 60% afvalscheiding in 2020
2. Service optimaliseren tegen gelijkblijvende kosten
3. Minder afval in de openbare ruimte

Nu twee jaar later is er een rapport “Milieueilandjes in Enschede” d.d. 12 april 2013 en hierin staat ‘de maatregelen worden de komende twee jaar uitgevoerd’
Wat gebeurd er op een milieueilandje? Daar worden verschillende stromen (KVM, oud papier en karton, glas, textiel, en wellicht in de toekomst ook dranksapverpakkingen en klein AEEA/batterijen) op een locatie ondergronds ingezameld.
(KVM=Kunststof Verpakkings Materiaal)
(AEEA = Afgedankte Electrische en Electronische Apparatuur)
Voornamelijk bij winkelcentra, oftewel “drop en shop”.

Roombeek
En nu zegt de wethouder, 2 jaar later, we gaan dit ook in de binnenstad doen (2 stuks) en na de zomer beginnen we in stadsdeel Oost bij de MIRO Nu is er geld gespaard en de economie wordt gestimuleerd en de burger kan haar afval scheiden.

Mijn vraag is dan ook; Waarom geen versnelde actie van deze wethouder?

We willen dat de burgers afval gaan scheiden, we willen minder afval in de openbare ruimte en we hebben er het geld voor.
In de reservepot zit dik 4 miljoen euro, begrijpelijk als je nagaat dat de afvalstoffenheffing voor meerpersoonhuishoudens is gestegen van € 250 in het jaar 2002 naar € 310 in 2012 oftewel 60 euro meer per gezin

Beste wethouder, ga ik het nog meemaken dat u eindelijk eens gaat doorpakken?
Wat hebben we afgesproken als coalitie in ons akkoord 2010-2014 (blz.14 ) “we gaan door met het gefaseerd ondergronds brengen van blokcontainers. Wij stimuleren het scheiden van afval. Afvalbrengpunten in Enschede moeten ruimere openingstijden krijgen.”
En daar zit nl. ook de oplossing.
Alleen het tempo waarin de afspraken uit het coalitieakkoord worden ingevoerd is wel weer heel typisch ‘overheid’.
De proef met de verruiming van de openingstijden is pas recent ingevoerd en zal maar voor een half jaar duren. Volgens mij hebben we dat niet afgesproken in ons coalitieakkoord.

Nog een voorbeeld; Glascontainers
Eén van deze maatregelen is de optimalisatie van de glasinzameling. Enschede zamelt al jaren vijftien kilogram glas per inwoner per jaar in. In het restafval zit nog 10 kg. glas per inwoner. De glasbakken (92 ondergrondse en 30 bovengrondse stuks) in de gemeente Enschede zijn op dit moment aan renovatie toe.

Bij het leasescenario zijn de kosten voor een nieuwe glascontainer € 6855,- *. Uitgaande van 90 glascontainers is de totale investering € 616.950,-. Bij het koopscenario zijn de investeringskosten € 7.000,- per container * . Uitgaande van de 90 containers is de totale investering € 630.000,-.
Naast de aanschafkosten worden de containers jaarlijks onderhouden en gereinigd. Wanneer de gemeente Enschede de glascontainers zelf aanschaft, dan zijn hiermee de jaarlijkse kosten € 95.200,-

Mijn vraag aan de wethouder is; Waarom krijgen we daar geen raadsvoorstel over?

Als wij willen dat de inwoners meer afval gaan scheiden moeten wij eens anders en sneller gaan denken. Bijv. op het gebied van innovatie mbt ‘nascheiding’ en de voor- en nadelen voor Twence dus ook indirect voor de agenda van Twente.

Dus meneer de wethouder als u iets wilt onderzoeken en innovatief bent, dan hebt u als college de mogelijkheid.
bijv. wat zijn de voor- c.q nadelen van voor – en of nascheiding. En niet een onderzoek naar 1 afvalbrengpunt waarvan we nu al weten dat dit 3,7 mln. euro gaat kosten. En daarmee gelijk de reservepot/ egalisatiereserve afvalstoffen heffing wordt leeggegeten!
Bij de programmabegroting werd er ook al een ‘graai’ uit deze pot gedaan wat we gelukkig via een amendement hebben kunnen corrigeren door een spaarprogramma af te spreken vanaf 2017.

De burger wil wel scheiden, maar wil dan ook graag het voordeel terug zien in een lagere afvalstoffenheffing. Om nog maar te zwijgen over de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door de inzameling van KVM in plastic zakken.

Wanneer meneer de wethouder gaat u de inwoner van Enschede eens zien als klant en niet als melkkoe!

Nog een voorbeeld,
De inwoner wil graag een container op maat, kan dit? Zeker maar wat een omslachtig procédé en wat een verschil in kosten berekening in Twente.

Rapport zegt het volgende: Uitgaande van 4.500 ruilingen dan kost een gratis omruilactie van 240 liter minicontainers naar 140 liter minicontainers ongeveer € 275.500,- Maar als je van je papiercontainer af wilt dan kan het kosteloos.
Mijn vraag aan de wethouder: Wat is nu dan nog het probleem? En waarom deze verschillen?

Nog een voorbeeld;
De inwoner wil gewoon tijdig een nieuw pasje hebben om zijn afval kwijt te kunnen en niet een proces van bijna 15 dagen voordat hij van zijn afval af kan. Want als je in een flat woont kan je het afval geen 14 dagen bewaren in de keuken of op het balkon.
Daarom mijn vraag aan de wethouder, dit moet toch sneller kunnen. Waarom kan een inwoner niet in het stadskantoor een nieuw pasje krijgen en ter plekke dit betalen??

Mijn advies zou zijn maak nu de nodige stappen en vooral de juiste stappen anders heb ik voor u de gele kaart klaarliggen. En u weet twee keer geel is rood!

Tot zover mijn bijdrage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.