ACWO wijk- & dorpsraden

Aan de Gemeenteraad

18 juli 2017

Geachte leden van de Raad,
Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen ten aanzien van de huidige en toekomstige rol van de Adviescommissie wijkorganen, hierna ACWO, in relatie tot de wijk en dorpsraden.

Op 19 september 2016 heeft uw raad het initiatief genomen een ‘open tafelgesprek’ te houden met vertegenwoordigers van de wijk- en dorpsraden, de ACWO en wethouder Van Agteren. Onder leiding van de heren Teutelink en Braber van de raadswerkgroep Stad en bestuur, is een aanzet gegeven de toekomst van de ACWO en de wijk- en dorpsraden te bespreken. Aanleiding waren de brieven van de ACWO en de wijk- en dorpsraden waarin het college gevraagd is duidelijkheid te geven over de huidige en toekomstige status van de ACWO en de wijk- en dorpsraden. Dit omdat het college een ontwikkelproces over bewonersvertegen-woordiging en zeggenschap had gestart. Deze verkenning die door gemeente, ACWO, wijk- en dorpsraden en andere betrokkenen gezamenlijk uitgevoerd wordt, moet een doorkijk opleveren: Hoe kunnen bewoners zich meer betrokken voelen? Hoe kunnen gemeente en bewoners beter met elkaar samenwerken? Hoe willen bewoners zich laten vertegenwoordigen? Welke rol kunnen wijk- en dorpsraden en de ACWO hierin spelen?

In het open tafelgesprek hebben de deelnemers gezamenlijk besloten dat dit onderwerp in de ACWO van 12 oktober 2016 besproken wordt. Uitkomst: over de toekomst van de ACWO, en de wijk- en dorpsraden, kan nu nog niets gezegd worden. Die hangt nauw samen met de uitkomst van het, lopende, ontwikkelproces over bewonersvertegenwoordiging en zeggenschap. De wethouder heeft aangegeven dat de ACWO tot die tijd in zijn oorspronkelijk bedoelde rol kan blijven opereren. Dit betekent zich richten op bewonersparticipatie in relatie tot de wijk- en dorpsraden.
Tevens is besloten een ACWO werkgroep op te richten die op 18 januari 2017 in gesprek is gegaan met de wethouder. De wethouder heeft de werkgroep gevraagd hoe de ACWO zijn huidige en toekomstige bestaan ziet binnen de bestaande kaders? De bevindingen van dit overleg zijn verwerkt in een voorstel dat de leden in de ACWO op 14 juni 2017 is voorgelegd. In die vergadering hebben de ACWO leden als volgt besloten:

1. De ACWO wil blijven voortbestaan in zijn oorspronkelijk bedoelde rol, dat wil zeggen zich weer focussen op de onderlinge verbinding tussen de dorps- en wijkraden en onderwerpen over zeggenschap en participatie in relatie tot de wijk- en dorpsraden. Er wordt niet meer geadviseerd over stedelijk beleid.
2. De ACWO wil zich zodanig vormgeven dat de legitimiteit gewaarborgd blijft. Het mandaat van de leden ligt in de wijk of het dorp dat men ten principale uit betrokkenheid vertegenwoordigt.
3. De ACWO wil pro-actief participeren in het proces ‘bewonersvertegenwoordiging en zeggenschap’.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat de ACWO een dubbelspoor gaat volgen, namelijk:
1. De draad weer oppakken zoals de bedoeling was.
2. Aan het prille begin van de verdere ontwikkeling van bewonersparticipatie en zeggenschap tijdig aansluiten en zonodig meegenomen worden door het college om daarin een actieve rol te vervullen.

Tot slot willen wij zeggen verheugd te zijn dat de ACWO op deze lijn van genoemd dubbelspoor uitgekomen is. Die lijn sluit aan bij de zienswijze van het college. We kijken vol vertrouwen uit naar de toekomstige samenwerking met de ACWO.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris, de Burgemeester,
(E.A. Smit) (dr. O. van Veldhuizen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.